MCK Integrator Miejskie Centrum Kultury
sala widowiskowa "Pod Pegazem"
ul. Targowa 26
43-430 Skoczów
Tel: 33 479 10 40
Bileteo - system rezerwacji i sprzedaży biletów

system rezerwacji i sprzedaży biletów

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania
z Sali Pod Pegazem w budynku Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”
w Skoczowie, ul. Targowa 26


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Wstęp na Salę jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
 2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 3. Bilet ważny jest jedynie na wskazane na nim wydarzenie kulturalne, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
 4. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania wydarzenia kulturalnego, na jakie został zakupiony.
 5. Miejsce na Sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniem na bilecie.
 6. Podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Sali Pod Pegazem kategorycznie zabrania się:
 7. a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” ( Tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1191 z dnia 09.05.2018 r.). DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
  b) korzystania z telefonów komórkowych podczas trwania wydarzenia kulturalnego.
  c) spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych używek.
  d) głośnego zachowania zakłócającego lub utrudniającego uczestnictwo w wydarzeniu kulturalnym.
 8. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren budynku.
 9. Za rzeczy pozostawione na terenie budynku Miejskie Centrum Kultury „Integrator” nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Po zakończeniu wydarzenia kulturalnego należy pozostawi w budynku porządek.
 11. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
 12. Miejskie Centrum Kultury „Integrator” nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w informacjach o wydarzeniach, odbywających się w Sali Pod Pegazem podawanych w mediach.

§ 2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Informacje o wydarzeniach kulturalnych i sposobie rezerwacji oraz zakupie biletów można uzyskać na naszej stronie internetowej https://salapodpegazem.pl/, pod numerem telefonu (33) 479 10 40lub osobiście w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie, ul. Mickiewicza 9.
 2. Rezerwacji miejsc oraz zakupu biletów on-line na wydarzenia kulturalne można dokonać za pośrednictwem strony internetowej https://salapodpegazem.pl/
 3. Rezerwacje dokonane drogą on-line należy wykupić trzy dni przed wydarzeniem kulturalnym, gdyż w innym wypadku zostają one automatycznie usunięte.
 4. Bilety można kupić w Sali Pod Pegazem godzinę przed zaplanowanym wydarzeniem.
 5. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT na bilety dotyczące wydarzenia kulturalnego. O chęci uzyskania faktury VAT na bilet dotyczący wydarzenia kulturalnego należy poinformować pracownika MCK przed dokonaniem transakcji. Faktury wystawiane są w siedzibie głównej Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie na ul. Mickiewicza 9.
 6. W przypadku odwołania imprezy, z przyczyn niezależnych od MCK, należności za bilety:
 7. a) zakupione drogą on-line – zostaną zwrócone automatycznie,
  b) zakupione za gotówkę – zostaną zwrócone po przedłożeniu biletu.
 8. W przypadku przesunięcia terminu odbywania się wydarzenia kulturalnego, z przyczyn niezależnych od MCK, zakupione bilety zachowują ważność na to wydarzenie w nowym podanym terminie lub podlegają zwrotowi na zasadach określonych w § 2. pkt 5. niniejszego regulaminu.
 9. Osoba rezygnująca nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety po rozpoczęciu wydarzenia kulturalnego. Zwrot możliwy jest najpóźniej na 60 minut przed rozpoczęciem wydarzenia kulturalnego po okazaniu biletu wraz z paragonem fiskalnym. Nie ma możliwości zwrotu gotówki za bilety zakupione on-line.
 10. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu za bilety, jeśli zaistnieją przyczyny formalne (np. brak paragonu).
 11. Kasjer może odmówi sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:
 12. a) wykonanie usługi nie jest możliwe z przyczyn technicznych (np. awaria prądu).
  b) w przypadku, gdy Klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych Klientów.
  c) wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”.

  § 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  1. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren budynku, chyba, że jest to pies opiekun osoby niepełnosprawnej posiadający odpowiednie uprawnienia.
  2. Kwestie sporne związane z interpretacją niniejszego Regulaminu rozstrzyga wyłącznie Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie.